فرآيند تصميم گيري خرید

شکل زیرنسان می دهد که تصميم گيري خريد از پنج مرحله تشكيل شده است : شناخت نيا ز، جستجوي اطلاعات، ارزيابي انتخابها، تصميم خريد، و رفتار پس از خريد واضح است كه فرايند خريد قبل از خريد واقعي شروع مي شود و خيلي بعد از آن نيز ادامه دارد. بازاريابان بايد بجاي تمركز بر [...]