طرح ریزی استراتژی

/برچسب: طرح ریزی استراتژی

شایستگی محوری

از دیرباز، شرکت ها منابع مختلفی از قبیل نیروی کار، مواد اولیه، اطلاعات و انرژی را که وارد کسب و کارشان می شد، تملک و مدیریت می کردند. ولی این روش در حال تغییر است. بسیاری از شرکت های امروزی بدنبال برونسپاری فعالیت های فرعی خود هستند تا با استفاده از این شیوه به کیفیت [...]