بازاریابی در شرایط سخت

/برچسب: بازاریابی در شرایط سخت

۸ عامل موثر جهت بازاریابی در شرایط سخت-قسمت۱

شرایط سخت اقتصادی بازاریاب ها را بر آن می دارد تا راجع به اثربخشی مدیریت بازاریابی، بازاندیشی کنند. فبیپ کاتلر و جانکاسیلون راجع به مدیریت بازاریابی در شرایط سخت تحقیق کردند، شرایط که در آن آشفتگی، مخاطره و عدم اطمینان ویژگی بسیاری از صنایع، بازارها و شرکت ها است. طبق تحقیق این دو، شرایط سخت، [...]