استارتاپ

/برچسب: استارتاپ

چرا هر کجا که نگاه می کنیم استارتاپ هایی را می بینیم که شکست بدی خورده اند؟

اولین مشکل، طمع به یک طرح خوب، یک راهبرد تغییر ناپذیر و یک تحقیق بازار جامع است. در دوره های گذشته این موارد شاخص های موفقیت احتمالی بودند. یک پیشنهاد وسوسه کننده این است که آنها را برای استارتاپ ها نیز بکار بندیم، اما این کار جواب نمی دهد، زیرا کسب و کارهای نوپا با [...]