ارزش ویژه برند

/برچسب: ارزش ویژه برند

ارزش ویژه برند چیست؟

ارزش ویژه برند(Brand Equity) به مجموعه ای از تداعیات و رفتارها بر بخشی از مشتریان برند و اعضای کانال بازاریابی، که منجر به افزایش اندازه و حاشیه سود برند نسبت به حالت بدون برند محصول شود. (انجمن علمی بازاریابی1990) ارزش ویژه برند هم برای مشتری و هم برای سازمان ارزش ایجاد می کند: ارزشی که برای [...]