نظرتان راجع به کیفیت خدمات این مکانیکی چیست؟

نظرتان راجع به قیمت خدمات دریافتی چیست؟

نظرتان راجع به زمان تحویل کارتان چیست؟

آیا این تعمیرگاه را به دیگران پیشنهاد می کنید؟