طرح ریزی استراتژی۱۳۹۶/۹/۴ ۲۳:۵۷:۲۹

چگونگی رسیدن به اهداف جهت دستیابی به موقعیت برتر

۱- سطح سازمان(corporate)

۲-در سطح کسب و کار(business)

۳-در سطح وظیفه ای (functional)

۱- در سطح سازمان به صورت ماژولار و مشاوره

۲-در سطح کسب و کار به عنوان مشاور در طرح ریزی و پیاده سازی

۳-در سطح کسب و کار کوچک تدوین کامل استراتژی در سطح کسب و کار و وظیفه ای

۴- در سطح کارکردی(وظیفه ای): محور بازاریابی

۱- مشاوره ساعتی
۲- مشاور
۳-همکاری تیمی
۴- آموزش
۵-برونسپاری کامل (برای کسب و کارهای کوچک)

طرح ریزی استراتژِی کسب و کار

تکمیل و ارسال فرم دریافت خدمات