برندینگ۱۳۹۶/۷/۲۰ ۱۶:۴۹:۳۰

برند یک نام، واژه ،سمبل، طرح و یا ترکیبی از آنهاست که با هدف شناساندن محصولات و یا خدمات یک کسب و کار به مشتریانش و یا تمایز محصولات از سایر رقبا استفاده می شود. یک برند، به یک محصول و یا خدمت ابعادی را اضافه می کند، تا آن محصول یا خدمت از سایرین متمایز گردد، این تمایزها می تواند کارکردی منطقی، ملموس و یا حتی غیر ملموس داشته باشد.

فرآیندی است که در آن از طریق فعالیت های بازاریابی و تبلیغاتی هدفمند برندی مجزا برای محصول یا خدمات یک کسب و کار ساخته می شود.

۱-برندینگ صنعتی (B2B Branding)
۲-برندينگ خدمات (Service Branding)

۳-برندينگ  مصرفی (BtoC Branding)
۴-برندينگ مجدد یا ریبرندینگ (Re-Branding)

۱- مشاوره ساعتی
۲-مشاوره ساعتی و تهیه برنامه
۳-مشاوره ساعتی، تهیه برنامه وپیاده سازی
۴-مشاوره ساعتی، تهیه برنامه، پیاده سازی و اجرا از طریق خلق ارزش مشترک

چه خدماتی ارائه می دهیم؟

برای ساخت برندتان در کنارتان هستیم.
تکمیل و ارسال فرم دریافت خدمات