طرح کسب و کار

/طرح کسب و کار

بیزینس پلن یا همان طرح کسب و کار

طرح کسب و کار چیست؟ طرح کسب و کار نقشه و روش اجراي يك فعالیت تجاري در يك دوره زماني مشخص را بیان مي كند که شامل بخشهای گوناگون ازجمله بازاریابی و توجیه اقتصادی طرح می باشد. چرا برنامه کسب وکار می نویسم؟ • براي مشخص شدن این سوال که:  چه کاری میخواهم انجام دهم؟ [...]