از دیرباز، شرکت ها منابع مختلفی از قبیل نیروی کار، مواد اولیه، اطلاعات و انرژی را که وارد کسب و کارشان می شد، تملک و مدیریت می کردند. ولی این روش در حال تغییر است. بسیاری از شرکت های امروزی بدنبال برونسپاری فعالیت های فرعی خود هستند تا با استفاده از این شیوه به کیفیت بهتری دست یابند و هزینه های خود را کاهش دهند به عنوان مثال، هندوستان به عنوان کشوری مطرح است که خدمات برونسپاری وسیعی را ارائه می کند.

از این رو، شرکت های امروزی بیش تر به دنبال تملک و بهبود منابع کلیدی و اساسی کسب و کار خود هستند. بسیاری از شرکت های نساجی، شیمیایی و رایانه ای الکترونیکی، دست از تولید محصولاتشان برداشته اند و این وظیفه را به شرکت های دیگری که توانایی تولید ارزان تر محصول را دارند، واگذار کرده اند. این قبیل شرکت ها بجای درگیر شدن در فرآیند سخت تولید، روی طراحی، بهبود و بازاریابی شایستگی های محوریشان تمرکز کرده اند. یک شایستگی محوری دارای ۳ ویژگی مشخص است: ۱) یک شایستگی محوری منبع کسب مزیت رقابتی است، زیرا این شایستگی به شرکت در ارائه ارزش بیش تر به مشتری کمک می کند ۲) یک شایستگی محوری در بازارهای مختلف شرکت کاربرد دارد ۳) رقبا به سختی می توانند از شایستگی محوری شرکت تقلید کنند.

شایستگی محوری به شرکت هایی تعلق دارد که از توانایی های ممتازی برخوردارند. درحالی که شایستگی محوری به توان شرکت در زمینه های فنی و عملیاتی بستگی دارد، توانایی ممتاز به کیفیت فرآیندهای کسب و کار شرکت وابسته اند.

منبع: فیلیپ کاتلر

جهت آگاهی از طرح ریژی استراتژی کلیک کنید.