دوره حرفه ای مارکتینگ و تحقیقات بازار,علی پرستو,ugd \vsj,